موارد زیادی در تزریق پلاستیک دخیل هستند. تمامی این ابزارها به گونه ای انتخاب میشوند که تزریق پالستیک مواد و ابزارهای بسیاری در فرآیند
.محصول نهایی از باالترین کیفیت ممکن برخوردار باشد
رز ین پالستیک یکی از مهمترین مواد در فرآیند تزریق است که نقش اصلی این فرآیند را برعهده دارد و درواقع این
.رزینها هستند که در نهایت تبدیل به محصول میشوند
رزینها موادی پلیمری هستند که با ساختار جذاب و جالب خود به تولیدکنندگان اجازه میدهند که انواع و اقسام لوازم
پالستیکی را تولید کنند. اگر با پلیمرها آشنایی ندارید، این مقاله را تا انتها دنبال کنید تا با پلیمرها و انواع مواد اولیه در
.تزریق پالستیک آشنا شوید
پلیمر چیست؟
پلیمر نوعی ماده ی درشت مولکول است که از مولکولهای بسیار بزرگ و زیرواحدهای تکرارشونده ساخته شده است. نوع
.طبیعی و مصنوعی این ماده به دلیل ویژگی های متنوع خود به وفور در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرند
پلیمرها در همه جا پیدا میشوند، از پالستیکهای مصنوعی همچون پلی استراین گرفته تا پلیمرهای زیستی طبیعی همچون
.و پروتئین ها همگی پلیمرهایی هستند که نقشی اساسی را در زندگی ما انسانها ایفا می کنند DNA
در فرآیند تزریق پالستیک از کدام پلیمرها استفاده می شود؟
فرآیند تزریق پالستیک با استفاده از پلیمرهای صنعتی یا مصنوعی انجام میشود. اما تمامی انواع پلیمر صنعتی برای
.تزریق پالستیک مناسب نیستند. واکنش هر یک از پلیمرها به گرمایش و ذوب در این انتخاب تاثیرگذار است
با این حال بیشتر فعاالن صنعت تزریق از پلی اتیلینها به عنوان یکی از اصلیترین مواد اولیه در تزریق پالستیک استفاده
میکنند. در دسترس بودن، طرز استفادهی سادهتر و ویژگیهای منا سب پلی اتیلین، آن را به یکی از بهترین مواد اولیه ی
.تزریق پالستیک بدل کرده است
امروزه ۸۰ تا ٪۹۰ مواد مورد استفاده در فرآیند تزریق از خانواده پلی اتیلین هستند. البته مشتقات نایلون، پلی پروپلین و
.نیز جزو پلیمرهای محبوب برای تزریق پالستیک هستند PVC
چرا در تزریق پالستیک از پلیمرها استفاده میشود؟
پلیمرهای صنعتی به دلیل ویژگی های جالب از جمله شکلپذیری، مقاومت، میزان سختی، خاصیت ارتجاعی، قیمت مناسب و
… به عنوان مواد اولیه در تزریق پالستیک مورد استفاده قرار میگیرند. از سوی دیگر پلیمرها در انواع گرمانرم
.)ترموپالست( و گرماسخت )ترموست( یافت میشوند که تنوع محصول نهایی را افزایش خواهند داد
ساختار پلیمرهای اولیه تزریق پالستیک
پلیمرهای اولیه تزریق از مولکول هایی به نام منومر به جود آمده اند. منومرها که نوعی مولکول سادهی آلی هستند، در اثر
فشار، حرارت و فعالیت کاتالیزورها پیوند مولکولی دوگانه ی بین اتمهای کربن خود را از دست میدهند و یک پیوند
.کوواالنسی بین آنها شکل میگیرد
با این اتفاق اتمهای کربن موجود در دو سر مولکول یک الکترون آزاد خواهند داشت که ميتواند با هر عامل آزاد دیگری
واکنش نشان دهد. این مولکول جدید »مر« نام دارد. “مر”ها با متصل شدن به یکدیگر و تشکیل یک زنجیره، مادهی پلیمر
.را تشکیل میدهند که به عنوان ماده اولیه تزریق پالستیک مورد استفاده قرار میگیرد
مواد اولیه تزریق پالستیک
همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، پلیمرها دارای تنوع بسیار باالیی هستند و همین موضوع آنها را به یکی از
محبوبترین مواد اولیه در تزریق پالستیک بدل کرده است. موارد زیر چندمورد از پرکاربردترین مواد اولیه در تزریق
:پالستیک هستند
ABS
ها یکی از انواع پلیمرها هستند که به عنوان مواد اولیه در تزریق پالستیک مورد استفاده قرار میگیرند. این پلیمرها ABS
ها در ABS بسیار مقاوم و ارزانقیمت هستند، اما در مواجهه با مواد شیمیایی از آسیبپذیری باالیی برخوردارند. اغلب
.ساخت قطعات الکترونیکی مثل کلید کیبوردها، آداپتورهای شارژر و محافظهای پالستیکی سوکت استفاده میشوند
(Nylon (PA6, 66 & 11
نایلون ها نیز از خانوادهی پلیمر ها و از مواد اولیه در تزریق پالستیک به شمار میآیند. این مواد دارای مقاومت شیمیایی و
استحکام بسیار باال هستند و نوعی جاذب برای رطوبتاند. نایلون در ساخت لوازم خودرو و چرخدندههای پالستیکی مورد
.استقاده قرار میگیرند
HDPE
نوعی پلیمر با قابلیت مقاومت در برابر ضربه است که به شما HDPE با نام اختصاری Density High Polyethylene
اجازه میدهد جزئیات دقیقی را روی آن پیاده سازی کنید. این پلیمر استحکام چندان باالیی ندارد و اغلب در ساخت قطعات
.پزشکی و لوازم مصرفی استفاده میشود
(Delrin (POM
درلین از دیگر مواد اولیه در تزریق پالستیک است که میتواند در هنگام تزریق تاب بردارد. این مادهی پلیمری استحکام و
سختی بسیار باال و خاصیت خودروانکنندگی دارد و بیشتر در تولید محصوالت پالستیکی منزل و قطعات مکانیکی مورد
.استفاده قرار میگیرد
(Polycarbonate (PC
پلی کربناتها پلیمرهایی بسیار مقاوم دربرابر ضربه و گرما هستند. با اینکه این مواد اولیه در تزریق پالستیک مستعد ترک
.برداشتن هستند اما در ساخت لوازم مصرفی همچون سی دی و چراغ اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرند
ABS/PC
ها در ABS این پلیمرهای ترکیبی همچون پلی کربناتها دارای مقاومت زیادی دربرابر گرما و ضربه بوده و همچون
برابر مواد شیمیایی آسیبپذیر هستند. این پلیمرها به عنوان مواد اولیه در تزریق پالستکهایی همچون لوازم یدکی خودرو و
.محفظههای لوازم برقی کاربرد دارند
(PEI (Ultem
نوعی پلیمر ترموپالستیک با عملکرد باالست که مقاومت بسیار خوبی در برابر گرمای شدید و آتشسوزی دارد. PEI
.هزینهی تهیه ی این پلیمرها زیاد است و اغلب در صنایع هوافضا و پزشکی کاربرد دارند
PEEK
ها دارد. با این تفاوت که به جای مقاومت در برابر آتشسوزی از خواص PEI این پلیمر نیز شباهت بسیار زیادی به
نیز به عنوان مواد اولیه در تزریق پالستیک لوازم به کار رفته در صنایع PEEK. مکانیکی بسیار خوبی برخوردار است
.پزشکی و هوافضا مورد استفاده قرار میگیرد
Polystyrened
پلی استایرنها یکی از ارزانترین انواع ترموپالستیکها هستند که به مواد غذایی واکنش نشان نمیدهند. به همین دلیل برای
.ساخت ظروف پالستیکی آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرند
Polypropylene
پلی پرولین ها دارای مقاومت شیمیایی باال هستند و همچون پلی استایرنها در ساخت لوازم بستهبندی و لوازم خانگی مورد
استفاده قرار میگیرند. تفاوت اصلی این دو پلیمر این است که پروپرولینها انتخاب بهتری برای ظروف نگهدارنده ی مایعات
.هستند
کاربرد فایبر گالس در تزریق پالستیک
فایبرگالسها موادی هستند که به خودی خود در فرآیند تزریق پالستیک جایی ندارند. اما میتوان از آنها به عنوان تقویت
کنندی پالستیک استفاده کرد. با تزریق فایبرگالس به درون پالستیک، محصول نهایی از هر جهت متسحکمتر از محصوالت
.پالستیکی ساده خواهد بود و در برابر فشار، ضربه و ترک برداشتن بهتر عمل خواهد کرد