دستگاههای تزریق، کار تولیدکنندگان را تا حد زیادی ساده کردهاند، اما با وجود اتوماتیک شدن دستگاهها، هنوز هم
.مشکالتی وجود دارند که میتوانند به روشهای گوناگونی روی محصول نهایی شما تاثیر بگذارند
اما شما میتوانید با شناسایی این مشکالت و دلیل پیدایش آنها تا حد زیادی جلوی این اتفاق ناخوشایند را بگیرید. حال اگر
میخواهید با رایجترین مشکالت تزریق پالستیک و راه های جلوگیری از آن آشنا شوید، این مقاله را تا انتها دنبال کنید.برای
.مقاله ما در این زمینه را مطالعه کنید آشنایی با انواع دستگاه تزریق پالستیک
چه مشکالتی در فرآیند تزریق پالستیک ممکن است رخ دهد؟
:مشکالت تزریق پالستیک به شکلهای گوناگونی بروز میکنند که رایجترین آنها عبارتند از
Lines Flow خطوط جریان
به وجود آمدن خطوط جریان روی قطعهی پالستیکی یکی از شایع ترین مشکالت تزریق پالستیک است. در این حالت
خطوطی موج دار روی پالستیک به وجود میآید که ردی شبیه به پرش قورباغه از خود به جا میگذارد. خطوط جریان
:معموال به سه دلیل عمده ایجاد میشوند
پایین بودن بیش از حد دمای مواد پالستیکی و همچنین قالب شکلگیری قطعه؛ –
پایین بودن بیش از حد سرعت و فشار تزریق مواد به داخل قالب؛ –
.شتاب باالی پر شدن قالب، به دلیل شکل خاص و متفاوت محصول –
حال چگونه میتوان از ایجاد خطوط جریان در قطعات پالستیکی تولید شده جلوگیری کرد؟ راهکارهایی برای مقابله با این
:نقص وجود دارد که در ادامه آنها را به شما معرفی میکنیم
افزایش اندازهی چاههای خنک کننده در کانال عبور مواد پالستیک؛ –
افزایش اندازهی معبرها و دریچهها؛ –
کوتاه کردن کانال اصلی یا تغییر مسیر به معابر داغ؛ –
افزایش سرعت تزریق؛ –
افزایش فشار تزریق؛ –
افزایش زمان نگهداری فشار؛ –
.افزایش دمای قالب و مواد تزریق –
فرو رفتگی در قطعه
پدیده ی فرو رفتگی در قطعه یکی دیگر از مشکالت تزریق پالستیک است. همانطور که از نام این مشکل پیداست، در این
حالت بدنهی قطعهی پالستیکی دچار فرو رفتگی میشود. فرو رفتگی در قطعات پالستیکی اغلب به چهار دلیل زیر اتفاق
:میافتد
پایین بودن بیش از حد فشار تزریق پالستیک یا نگهداری فشار؛ –
کوتاه بودن بیش از حد مدت زمان نگهداری فشار و خنک شدن قطعه؛ –
باال بودن بیش از حد دمای ذوب و دمای قالب؛ –
.طراحی نامناسب ساختار قطعات –
برای رفع این مشکالت و ممانعت از ایجاد فرو رفتگی، کافی است با پیدا کردن منبع بروز مشکل، آن را به روشهای زیر
:برطرف کنید
استفاده از صفحات شیار دار در بخشهایی که احتمال فرو رفتگی در آنها بیشتر است؛ –
اندازهی دیواره ی ضخیم قطعه را کاهش دهید، نسبت ابعاد کار را کوچک کنید. به خاطر داشته باشید که نسبت ضخامت –
دیوار ههای مجاور باید در حدود ۵.۱ به ۲ تنظیم شوند. ضخامت اضالع قطعه را مجددا تنظیم کنید و آن را بین ۴۰ تا ٪۸۰
نگاه دارید؛
فشار دستگاه و فشار تزریق را افزایش دهید؛ –
.اندازههای دریچهها را افزایش دهید یا موقعیت شان را عوض کنید –
حباب در قطعه تزریق پالستیک
ایراد حباب در قطعه پالستیک از دیگر مشکالت تزریق پالستیک است. در این مشکل، مولکولهای هوا در حفرهی تزریق
به دام میافتند و موجب تولید حباب در قطعهی پالستیکی می شوند. پیدایش حباب بخاطر زندانی شدن هوا در قطعه به وجود
.میآید و در بیشتر موارد این هوای حبس شده هیچ راه فراری برای خروج از قالب ندارد
برای رفع این مشکل به اصالح ساختار طرح، طراحی قالب و همچنین تغییر پروسهی تزریق نیاز داریم که مراحل هر یک
:از آنها به شرح زیر است
ناهمواری های موجود در قطر دیوارهها را به حداقل برسانید و سعی کنید ضخامت دیوارهها را به یک دستترین حالت –
ممکن تبدیل کنید؛
در آخرین قطعهای که توسط مواد پالستیک پر میشود، منافذ تهویه اضافه کنید؛ –
سیستم رانر و دریچههای قالب را بازطراحی کنید؛ –
سرعت تزریق مواد پالستیکی را در آخرین مرحله کاهش دهید؛ –
.دمای قالب را پایین بیاورید –
خط جوش
از دیگر مشکالت تزریق پالستیک، ظاهر شدن خطوط جوش روی قطعهی پالستیکی است. این وضعیت زمانی پیش میآید
.که رد جوش خوردن دو قطعه روی پالستیک به جا بماند
دالیل اصلی به وجود آمدن خط جوش روی محصول نهایی، وجود منافذ، فضاهای خالی یا استفاده از متد چند دریچهای
.تزریق به داخل قالبهاست. البته ناهمواری ضخامت دیواره ها هم میتواند موجب بروز مشکل خط جوش شود
برای رفع مشکل به وجود آمدن خط جوش روی قطعات، میتوانید پس از شناسایی علت دقیق به روشهای زیر از تکرار آن
:جلوگیری کنید
غلظت مذاب پالستیک را کاهش دهید؛ –
موقعیت دریچهها تغییر دهید؛ –
به قالب خود منافظ تخلیه اضافه کنید؛ –
.میزان فاکتورهای آزاد را کاهش دهید –
Shot Short ناقص بودن قطعه
از رایجترین مشکالت تزریق پالستیک است که طی آن به دلیل پر نشدن کامل قالب ا ز shot short ناقص بودن قطعه یا
مایع پالستیک، قطعه به صورت ناقص شکل میگیرد. اما چه عواملی موجب شکلگیری ناقص قطعه میشوند؟
پایین بودن بیش از حد دمای مواد یا فشار و سرعت تزریق؛ –
پالستیک سازی نابرابر مواد خام؛ –
تخلیهی ضعیف حفره؛ –
ناکافی بودن رقت مواد خام؛ –
باریک بودن زیاد قطعه یا کوچک بودن بیش از حد دریچهها؛ –
.ذوب شدن پیش از موعد پلیمر به دلیل ساختار غیرمعقول قطعه –
:برای جلوگیری از تکرار این اشتباه میتوان به روشهای زیر مشکالت موجود را رفع نمود
از مواد مایع بیشتری استفاده کنید؛ –
برای جلوگیری از احتباس مواد، دیوارهای ضخیمتر را پیش از دیوارهها نازک پر کنید؛ –
برای رفع مقاومت جریان حرکت مایعات، تعداد دریچهها و اندازهی معابر را افزایش دهید؛ –
برای جلوگیری از ایجاد تخلیهی ضعیف، باید موقعیت و اندازه ی درگاه تخلیه )اگزوز( را با دقت هرچه تمامتر تنظیم کنید؛ –
سوپاپ و دیوارههای داخلی سیلندر را برای اطمینان از عدم فرسودگی و خرابی بررسی کنید؛ –
با بررسی درگاه تغذیه از پر بودن یا متصل بودن آن اطمینان حاصل کنید؛ –
به منظور افزایش گرمای برشی، سرعت و فشار تزریق را افزایش دهید؛ –
میزان تزریق را افزایش دهید؛ –
.دمای سیلندر مواد و همچنین قالب را باال ببرید –
انحراف یا خمیدگی در قطعه
انحراف یا خمیدگی یکی از بدترین مشکالت تزریق پالستیک است که رفع آن هم به راحتی امکانپذیر نیست. این مشکل به
:دالیل متعددی به وجود میآید که اصلی ترین آنها عبارتند از
وجود مشکل در ساختار قالب، اعم از نوع پر شدن، سیستم خنککننده و اجکشن؛ –
اشکال در ساختار کلی محصول که شامل تغییر در ضخامت قطعات پالستیکی، نامتقارن بودن شکل هندسی قطعه یا –
نامعقول بودن طراحی اضالع و ستونهاست؛
خنک نشدن به اندازهی پالستیک درون قالب یا نامعقول بودن پیچ های تزریق و فشار؛ –
.مواد پالستیکی استفاده شده بدون اضافه کردن شن فیلر به اندازهای تزریق شدهاند که دچار انقباض شوند –
:برای رفع این مشکل تنها دو راه وجود دارد
در این حالت دمای قالب کامال ناپایدار است، پس بهتر است که از قالبهای مناسب سرما و گرما استفاده کنید؛ –
با توجه به ماهیت رزین مورد استفاده و همچنین شکل و اندازه ی محصول نهایی، از ضخامتهای نامتعارف برای قطعات –
.استفاده کنید
سوختگی در قطعه
مشکالت تزریق پالستیک انواع گوناگونی دارند که یکی از آنها سوختگی در قطعه است. این اتفاق زمانی پیش میآید که
.گازهای موجود در حفرههای تزریق به موقع از آن خارج نمیشوند
بنابراین واکنش این گازهای محبوس با پالستیک، موجب بروز رد سوختگی روی محصول نهایی میشود. به غیر از دلیل
بیان شده، تخریب مواد به کار رفته به دلیل دمای ذوب بسیار باال، سرعت بسیار باالی پیچهای ریختهگری و طراحی
.نامناسب سیستم رانر نیز میتواند موجب سوختگی قطعه شود
:برای رفع این مشکل میتوان از روشهای زیر استفاده کرد
در نقاطی که تولید گاز بیشتر است یک سیستم خروجی )اگزوز( تعبیه کنید؛ –
اندازهی سیستم رانر )معابر( را افزایش دهید؛ –
سرعت و فشار تزریق را کاهش دهید؛ –
دمای بشکه را پایین بیاورید؛ –
.از کارکرد صحیح هیتر و ترموکوبلها مطمئن شوید –
Jetting جتینگ
جتینگ نیز یکی از مشکالت تزریق پالستیک است که در آن به علت جریان سریع مواد مذاب، شکلی شبیه به مار در قطعه
:به وجود میآید. این اشکال مار مانند به دالیل زیر به وجود میآیند
اندازهی دریچهها بسیار کوچک است و معموال سطح مقطع بزرگ آن رو به محصول قرار دارد؛ –
.سرعت پر کردن مواد در داخل قالب بیش از حد باالست –
:برای رفع این مشکل کافی است
اندازهی دریچهها را افزایش دهید؛ –
موقعیت دریچههای جانبی را تغییر دهید؛ –
.پینهای نگهدارنده ی جلوی دریچهها را آزاد کنید –
پلیسه
از مشکالت تزریق پالستیک که بسیار رایج است و اغلب مصرفکنندگان نیز با آن روبهرو میشوند، پلیسه شدن مواد یا
بیرون زدن پالستیک اضافه از قالب است. این مشکل بخشی اضافه روی قطعه ایجاد میکند. دالیل بروز پلیس ه شدن قطعه
:عبارتند از
فشار ناکافی برای بستن قالب؛ –
وجود نقص در قالب؛ –
قالبریزی در شرایط نامعقول؛ –
.طراحی نامناسب سیستم تخلیه –
:برای جلوگیری از مشکل پلیسه شدن راههای زیر را امتحان کنید
از قالبی با طراحی استاندارد استفاده کنید تا به درستی بسته شود؛ –
اندازهی درگاه سیستم خروجی را بررسی کنید؛ –
سطح قالب را تمیز کنید؛ –
زمان تزریق را افزایش و سرعت تزریق را کاهش دهید؛ –
دمای بشکه و نازل را پایین بیاورید؛ –
.فشار دستگاه و فشار تزریق را کم کنید –
عیب یابی قطعه در فرآیند تزریق پالستیک چگونه انجام می شود؟
:عیب یابی تزریق پالستیک، یکی مهم ترین پروسهها پیش از شروع تزریق است که طی مراحل زیر اجرا میشود
رفع رطوبت موجود در مواد پالستیکی؛ –
تنظیم دمای قالب؛ –
تنظیم دمای مواد مذاب؛ –
اطمینان از سالمت ماشین تزریق؛ –
.ایجاد تغییر در پارامتر های گوناگون فرآیند تغییر –
بروز مشکل در هر یک از پارامترهای فرآیند تزریق، میتواند موجب پیدایش مشکالت گوناگون در محصول نهایی شما
شود. بنابراین الزم است تا با عیبیابی صحیح دستگاه و آگاهی از دالیل بروز هر یک از مشکالت تزریق پالستیک، از
.پیدایش آنها جلوگیری نمایید و محصولی با کیفیت به بازار عرضه کنید

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments

comments