امروزه استفاده از خدمات تزریق پالستیک برای ساخت انواع قطعات پالستیکی رشد بسیار زیادی داشته است. خدمات
تزریق پالستیک برای ساخت انواع قطعات خانگی و صنعتی استفاده میشوند. در این دستگاه ها پالستیک به صورت مذاب
.تزریق میشود درآمده و از طریق سیلندر مخصوصی با فشار از داخل قالب تزریق پالستیک
:خدمات تزریق پالستیک
امروزه استفاده از قطعات پالستیک در تمامی بخشهای صنعت رشد داشته است. به دلیلی قیمت ارزان و کیفیت د وام این
قطعات استفاده از قطعات پالستیکی در بخش های مختلف زندگی انسان ها رشد بسیار باالیی داشته است. به همین دلیلی
.استقبال از خدمات تزریق پالستیک در سال های اخیر رشد قابل قبولی داشته است
فناوری تزریق پالستیک برای ساخت انواع قطعات پالستیکی مورد نیاز در بخشهای مختلف استفاده میشود شما با استفاده
از این دستگاه می توانید به راحتی در بخش های مختلف مثل صنایع خودرو سازی و بسته بندی و صنایع غذایی نسبت به
.تولید قطعات پالستیکی و ارائه خدمات تزریق پالستیک اقدام نمایید
روند کارکرد تزریق پالستیک به این صورت است که شما در ابتدا باید مواد خام پالستیک را در بخش قیف مانند دستگاه
.ریخته و سپس دستگاه با استفاده از المنت های گرم کننده خاص مواد را داغ و به حالت مذاب در میآورد
این مواد مذاب به داخل سیلندر دستگاه رفته و از طریق یک میله مخصوص به داخل قالب دستگاه تزریق میشوند. شما
میتوانید با استفاده از این دستگاه و با استفاده از قالب های تزریق پالستیک مختلف که در سایزها و اندازه های مختلف
.ساخته میشوند، به راحتی انواع قطعات و لوازم پالستیکی را تولید نمایید
اقدام به ارائه خدمات تزریق پالستیک می کنند. شما می امروزه شرکت های زیادی با استفاده از کارخانه تزریق پالستیک
خود اقدام نمایید. همچنین شما توانید با مراجعه به این مجموعه ها و شرکت ها نسبت به طراحی و ساخت قطعات پالستیکی
می توانید با ارسال قالب تزریق پالستیک خود به این شرکت ها و نصب این قالب بر روی ماشین آالت تزریق پالستیک از
.خدمات تزریق پالستیک و ساخت قطعات در این شرکت ها به راحتی استفاده نمایید
شرکت های ارائه دهنده خدمات تزریق پالستیک میتوانند انواع قطعات پالستیکی را با استفاده از بهترین و بروزترین
ماشین آالت تزریق پالستیک در کوتاه ترین زمان ممکن آماده و تولید نمایند. شما می توانید به راحتی از خدمات این شرکت
.ها استفاده کرده و قطعات پالستیکی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمایید
ارائه خدمات تزریق پالستیک در کارگاه های بزرگ
با توجه به رشد شرکت ها و کارگاه های تزریق پالستیک در صورتی که سفارش ساخت قطعات پالستیک پرتعداد و تیراژ
باال باشد باید به کارخانه تزریق پالستیک مراجعه کرد. در کارخانه انواع ماشین آالت تزریق پالستیک با قدرت ها و
.ظرفیت های مختلف وجود دار د که می توان در آنها به راحتی انواع قطعات و بخش های پالستیکی مورد نیاز را تولید کرد
فرقی نمیکند که قطعه پالستیکی مورد نیاز شما بخشی از بدنه یک خودرو باشد یا از قطعات کابین داخلی هواپیما باشد. بدنه
یک وسیله الکترونیکی باشد یا یک وسیله نگه داری داروی پزشکی، شما به راحتی می توانید با مراجعه به کارخانه تزریق
پالستیک نسبت به تولید هر یک از این قطعات اقدام نمایید. تفاوت کارخانه تزریق پالستیک به کارگاه های تزریق پالستیک
در این است که در کارخانه انواع ماشین آالت مختلف وجود دارند و می توانند به راحتی نسبت به تولید و تهیه قطعه مورد
.نظر شما خدمات تزریق پالستیک را ارائه دهند
قیمت تزریق پالستیک
تعیین قیمت برای قطعات تزریق پالستیک به راحتی امکان پذیر نیست. برای تعیین قیمت تزریق پالستیک فاکتور های
زیادی الزم است. با اس تفاده از خدمات تزریق پالستیک برای تعیین قیمت تزریق پالستیک در ابتدا باید قالب تزریق
پالستیک مورد بررسی قرار گیرد و اینکه این قالب دارای چه شکل هندسی است. قالب هایی که دارای شکل های هندسی
خاصی هستند و یا در داخل آنها از خمیدگی های خاصی استفاده شده است ممکن است فرآیند تزریق پالستیک را زمانبرتر
.کنند و به همین دلیلی تعدد تولید قطعات پالستیکی و سرعت تولید آن کاهش پیدا کند
همچنین برای تعیین قیمت دقیق باید جنس اولیه و تعداد قطعه مورد نیاز مشخص شود. جنس پالستیک اولیه در قطعات
مختلف فرق می کنند. به عنوان مثال پالستیکی که برای تولید قطعات داخلی خودرو استفاده می شود با پالستیک استفاده شده
.در ظرف های آزمایشگاهی و بیمارستانی متفاوت است
همچنین تعداد تیراژ از قطعه تولید شده نیز ممکن است در تعیین قیمت تزریق پالستیک دخیل باشد. هرچه تعداد تیتراژ قطعه
باالتر باشد ممکن است قیمت کمتر باشد و یا اینکه قطعه تعداد تیراژ تولیدی کمی داشته باشد اما ابعاد و سایز قطعه بسیار
.بزرگ باشد
در طراحی و ساخت قالب پالستیک مورد نیاز برای خدمات تزریق پالستیک شما باید موارد گوناگونی را در نظر بگیرید.
:مواردی از قبیل
جنس قطعه پالستیکی •
شکل هندسی و تعداد زاویهها و خمیدگی های قطعه پالستیک •
تعداد سوراخ ها و حفره ها •
تعداد محل های مورد نیاز برای پیچ •
تعداد دریچه ها و ورودی و خروجی •
اندازه قطعه پالستیکی و ابعاد آن •
پیچیدگی قطعه پالستیکی و وجود بخش های خاص مانند محفظه های ورود و خروج هوا •
خمیدگی ها و قوس ها •
تعداد تیراژ تولید قطعه پالستیکی •
نوع دستگاه تزریق مورد استفاده •
.و ده ها مورد دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد
طراحی قطعات تزریق پالستیک
طراحی قطعات تزریق پالستیک امروزه به راحتی با استفاده از دستگاه های تزریق پالستیک امکان پذیر است. فرقی نمی
کند که شما چه قطعه ای را برای تولید در نظر گرفته اید. طراحی قطعات تزریق پالستیک با استفاده از طراحی سه بعدی
در کامپیوتر شروع شده و با ساخت قالب ادامه پیدا می کند. در نهایت قالب بر رو دستگاههای تزریق پالستیک قرار میگیرد
.و با استفاده از این دستگاه در داخل قالب قطعات پالستیکی تولید می شوند
امروزه با توجه به اینکه فرآیند طراحی قطعات تزریق پالستیک توسط کامپیوتر ساده تر از قبل شده و همچنین طراحی قالب
نیز راحت تر و ساده تر از قبل شده است رشد تولید قطعات پالستیک و استفاده از خدمات تزریق پالستیک تزریق پالستیک
.افزایش چشمگیری داشته است
:امروزه از قطعات پالستیکی در صنایعی مثل
خودروسازی: برای تولید بخش های داخلی و سپرها و بخش هایی از موتور ماشین و همچنین لوازم یدکی، لوازم تزئینی •
.و دکوری ماشین ها از قطعات پالستیکی استفاده می شود
.ساخت قاب های تلفن همراه، تلویزیون و قطعات الکترونیکی: قاب تمام لوازم الکترونیکی و الکتریکی از پالستیک است •
تولید اسباب بازی: تمام اسباب بازی های موجود در دنیا از جنس پالستیک هستند صنعت ساخت اسباب بازی با استفاده •
از فناوری تزریق پالستیک یکی دی قدیمی ترین صنعت ها در زمینه استفاده از تزریق پالستیک است
تولید می شود همچنین امروزه تولید لوازم خانگی: بدنه و اکثر قسمت های لوازم خانگی توسط دستگاه قالب پالستیک •
.ظروف پالستیکی به خوبی توانسته اند وارد آشپزخانه ها شوند و کارایی باالیی نیز از خود نشان داده اند
از جنس مواد •
هواپیما سازی: برای اینکه وزن هواپیما ها به شدت کاهش پیدا کند قطعات داخلی کابین هواپیما عموماً
.پالستیک ساخته میشوند
تمامی ظروف آزمایشگاه ها و داروسازی پالستیکی بوده و •
داروسازی: ساخت تقریبا همچنین بسته بندی و نگهداری دارو ً
.ها و محلول ها در بیمارستان در ظرف های پالستیکی انجام می شود
.لوازم بهداشتی: تقریبا ها با استفاده از دستگاه قالب پالستیک ساخته می شود ً قوطی تمام لوازم بهداشتی و شوینده •
بسته بندی مواد خوراکی: بسته بندی های مواد غذایی که باید در جای سرد باشند، مواد غذایی مایع، مواد غذایی که باید •
.منجمد شود و حتی ظروف یکبارمصرف و لیوان با استفاده از دستگاه قالب پالستیک انجام می شود
بسته بندی مواد شیمیایی: تمام مواد شیمیایی مثل روغنها و بنزین ها نفت ها اسید ها و دیگر مواد شیمیایی توسط قوطی •
.های پالستیک انبار و نگه داری میشوند

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments

comments