plastic (تزریق پالستیک :تمام دغدغه ی ما در تدوین این مقاله جواب این پرسش بوده
کار میکند؟ درآمد آن چقدر است؟ برای دستیابی به آن از کجا شروع کنیم؟ پس اگر این سواالت ذهن شما را نیز درگیر
!کرده تا انتهای مطلب همراه ما باشید تا پاسخ خود را بیابید
تاریخچه تزریق پالستیک
تزریق پالستیک برای اولین بار در سال ۱۸۶۷ میالدی انجام شد. این روش برای ساخت توپ بازی بیلیارد مورد استفاده
سلولوئید را به درون قالبی تزریق کرد و در نتیجه شکل مورد H.W John قرار گرفت. به این صورت که شخصی به نام
.نظرش را با موفقیت استخراج کرد
این روش با نام تزریق پالستیک شناخته شد. تقریبا ۵ سال بعد اولین دستگاه برای تزریق پالستیک توسط همین شخص و
.برادر وی ابداع شد
البته این دستگاه بسیار ساده و ابتدایی بود و هیچ شباهتی به دستگاه های پیچیده و پیشرفته ی امروزی نداشت. اما امروزه
.وسیلههای بسیار ظریف و متنوعی را به کمک دستگاه های تزریق پالستیک تولید می کنند
پیک اصلی برای رشد در صنعت تزریق پالستیک مربوط به دهه ی ۴۰ بود. در آن تاریخ که با جنگ جهانی مصادف شده
توانست دستگاهی برای ساخت وسیلههای مارپیچ و پیچیده را به صورت تزریق Hendry Jim بود شخصی به نام
.پالستیک اختراع کند. از این اختراع به بعد پیشرفتهای حاصل بسیار سریعتر بودند
طرز کار تزریق پالستیک
اصلیترین مزیتهایی که دستگاه های تزریق پالستیک دارند این است که در زمان بسیار کم میتواند قطعههای ظریف و با
کیفیتی در اشکال مختلف تولید کند. البته این سرعت عمل باال به منزله آسان بودن یا بیاهمیت بودن کار نیست. بلکه برای به
.دست آوردن نتیجه مطلوب رعایت تمامی نکات کلیدی کار الزامی است
همچنین برای انجام تک تک این مراحل احتیاج به تخصص و مهارت باال وجود دارد. طرز کار تزریق پالستیک را میتوان
:به ۴ بخش مجزا تقسیمبندی کرد. هر یک از این چهار مرحله به ترتیب عبارتند از
آمادهسازی دستگاه •
قبل از هر کاری باید قالبهای دستگاه را با دقت بسیار باال آماده کرد. در این مرحله دقت عمل و چفت شدن دقیق اجزای
.قالب به هم اهمیت بسیار باالیی دارد. معموال قالب از دو قسمت متحرک و ثابت تشکیل میشود
.در صورتی که اجزای قالب به خوبی بر روی هم چفت نشوند ایرادهای اساسی در محصول تولید شده نهایی دیده خواهد شد
از این رو داشتن دقت باال در تمامی مراحل الزامی است. با توجه به شکلی که قرار است تولید شود قالبهای مختلفی استفاده
.میشود. در واقع این قالب همان پایههای تولید شکل مورد نظر است
تغذیه قالب •
تغذیه قالب به معنای وارد کردن مواد مورد استفادهی پالستیکی به درون قالب است. این مرحله به اصطالح تزریق نامیده
.میشود
به این صورت که پالستیک مد نظر وارد دستگاه می شود. یعنی عمل تزریق پالستیک به درون قالب برای ساخت قطعه
.مورد نظر در این مرحله انجام میشود
سپس به کمک نیروی فشاری و دمای ایجاد شده پالستیک ذوب می شود و در قالب شکل میگیرد. این مرحله به تخصص و
.مهارت باالیی احتیاج دارد و به نوعی اصلیترین مرحله است. در نهایت پالستیک نرم شده شکل قالب را به خود میگیرد
کاهش دما •
مرحله سوم در تزریق پالستیک مرحلهی کاهش دما است. به این مرحله اصطالحا خنک¬کاری نیز گفته میشود. به این
صورت که پالستیکی که به صورت ماده اولیه وارد قالب شده بود و تحت تاثیر گر ما شکل گرفته بود باید به صورت آهسته
.خنک شود. در نتیجه پالستیک تزریق شده شکل ثابتی را پیدا خواهد کرد
برای اینکه قطعه مورد نظر با ابعاد مد نظر شما تفاوتی نداشته باشد باید تلورانس ابعادی در نظر گرفته شود. همچنین باید
دقت کرد تا فرآیند خنک شدن کامال اصولی باشد. چرا که سرعت بسیار باال و یا بسیار پایین در سرد کردن قطعه تاثیر
.مستقیمی بر روی شکل نهایی و کیفیت آن خواهد گذاشت
مرحله نهایی •
مرحلهی نهایی همان مرحلهای است که در آن قطعهی مد نظر، تولید شده است و به عنوان قطعهی خروجی در اختیار
اپراتور قرار میگیرد. باید تمامی نکات الزم با دقت کافی انجام شود، چرا که خروج زود هنگام قطعه از قالب میتواند
.باعث خراب شدن آن شود
لذا توصیه می شود تا در انجام این مرحله عجله نشود. قبل از هرچیزی باید از خنک شدن کامل قطعه پالستیکی اطمینان
.حاصل کنید. زیرا جسم ساخته شده به کمک فشار اعمالی باالیی قرار است خارج شود
در نتیجه هر گونه نرمی ناشی از حرارت میتواند محصول نهایی را خراب کند. بالفاصله بعد از اتمام این چهار مرحله
.میتوان اقدام به شروع مرحلهی بعدی برای ساخت و تزریق پالستیک کرد
پولیش، پرداخت و پست پروسس
قالبهای متنوعی امروزه برای هدف تزریق پالستیک استفاده میشوند. این قالبها با توجه به پیشرفتهایی که در حوزهی
تزریق پالستیک به وجود آمده است میتوانند اشکال پیچیده و یا ظریفی داشته باشند. چرا که با این روش تولید انواع قطعات
.با اشکال مختلف امکانپذیر خواهد بود
تولید میشوند. جنس آنها نیز عموما آلومینیومی و یا استیل است. پست CNC در حالت کلی اکثر این قالبها با دستگاه
جهت ساخت قالب اعمال CNC پروسس نوعی برنامهی کامپیوتری است که توسط آن میتوان هر نوع کدی را به دستگاه
.کرد
البته هر چهقدر هم که این کدها دقیق باشند باز هم بعد از تزریق پالستیک قطعه نهایی احتیاج به پولیش و پرداخت جزئی
برای حذف ایرادهای کوچک خواهد داشت. در زیر سعی کردهایم تا یک سری از رایجترین راهکارهای پولیش، پرداخت و
:پس از تولید را گردآوری کنیم
روشها موارد کاربردی
ساده از این روش معموال برای کارهای ضخیم یا غیر ظریف استفاده میکنند. چرا که احتمال ایجاد شیارهای ناشی از
.ماشینکاری وجود دارد
نرم شده در این کار خطوط احتمالی ناشی از ماشین کاری به کمک سمبادهزنی حذف شده است. اما باز هم دیده شدن خطهای
.ناشی از سمباده وجود دارد
پولیش در این مرحله با انجام پولیش به کمک سوسپانسیون الماس خطهای ناشی از سمباده حذف میشود. به صورتی که
.میتوان قالبی با سطح بسیار صاف ایجاد کرد
سند بالست اگر قصد دارید تا یک محصول کامال بی¬عیب و نقص داشته باشید سندبالست را پیشنهاد میدهیم. در این
.مرحله سطح فوقالعاده صاف و آینه ای ایجاد خواهد شد
مواد اولیه تزریق پالستیک
از جمله اصلیترین مزیتی که روش تزریق پالستیک دارد این است که میتوان از مواد اولیه ی زیادی برای این منظور
استفاده کرد. تقریبا می توان گفت تمامی مواد که در زیرمجموعه ترموپالستیک ها هستند را میتوان برای این هدف استفاده
.کرد. از جمله رایجترین مواد اولیه تزریق پالستیک را در ادامه جمعآوری کردهایم
• ABS
ها یکی از رایجترین ترموپالستیکها هستند. آنچه باعث شده است تا مهندسان این مواد را انتخاب کنند، مقاومت و ABS
.هزینه زیادی ندارد ABS استحکام باالی قطعاتی هستند که توسط آن ها تولید می شوند. همچنین تهیه ی
.اگر قرار است قطعه تولید شده در معر ض انواع حاللها قرار بگیرد، استفاده از این ترموپالستیک ها پیشنهاد نمیشود
• Nylon
ها برای ساخت چرخدندهها و وسایل مربوط به اتومبیل ها استفاده میشوند. این مواد مزیتهای Nylon در بازار امروزی
.بسیار زیادی از جمله استحکام و مقاومت شیمیایی باال دارند. همچنین در برابر رطوبت قدرت جذب بسیار خوبی دارند
• HDPE
هستند. این مواد با توجه به HDPE یکی دیگر از ترموپالستیک هایی که در تزریق پالستیک استفاده میشوند مواد
ویژگیهایی مثل توانایی در ساخت قطعات ظریف و مقاومت باال در برابر ضربه که دارند در حوزهی ساخت قطعات
.نسبت داد استحکام پایین آنها است HDPE پزشکی و محصوالت مصرفی استفاده میشوند. تنها ایرادی که میتوان به
• DELRIN
است. انجام تزریق پالستیک توسط این مواد کمی دشوار است. زیرا DELRIN از جمله دیگر مواد اولیه تزریق پالستیک
احتمال زیادی برای تاب برداشتن در حین تزریق دارند. اما از طرفی دیگر آنچه باعث محبوبیت این مواد شده است استحکام
.، سختی باال و ویژگی خود روان کنندگی آن است
• POLYCARBONATE
ها تولید می شوند. عیب POLYCARBONATE معموال چراغ خودروها و بسیاری از محصوالت مصرفی با استفاده از
این مواد در قابلیت ترک برداشتن آنها در اثر فشار یا ضربه است. اما مزیتهایی مثل مقاومت در برابر ضربه و گرما
.آنها را محبوب کرده است
• ABS/PC
است. این ترکیب در POLYCARBONATE و ABS یکی دیگر از مواد اولیه تزریق پالستیک ترکیبی از دو ماده
برابر ضربه و گرما مقاومت باالیی دارد. همچنین دار ای سختی باالیی هستند. تنها ایراد اصلی این مواد آسیب پذیری آنها در
.برابر حاللها است
• PEI
یکی از بهترین و با کیفیتترین مواد مورد استفاده در روش تزریق پالستیک میباشند. اما هزینه ی بسیار باالیی که PEI
ساخته میشوند طول PEI دارند کمی مشکل ساز است. این مواد در برابر آتش و گرما بسیار مقاوماند. قطعاتی که از جنس
.عمر بسیار باالیی خواهند داشت
• PEEK
این مواد خواص مکانیکی و مقاوت در برابر مواد شیمیایی بسیار باالیی دارند. همچنین قطعات ساخته شده در این روش
.طول عمر زیادی دارند. تنها ایراد این مواد در هزینهی بسیار باالی آنها است
• Polystyrene
تهیه این مواد اولیه هزینه بسیار کمی دارند. مسلما کیفیت و خواص مکانیکی بسیار پایینی نیز دارند. از این رو بیشتر برای
.مصارف غیر حرفهای استفاده میشوند
• Polypropylene
این مواد یکی از بد قلق ترین مواد اولیه تزریق پالستیک به حس اب میآیند. چرا که خطای باالیی در حین ساخت خواهند
.داشت. ولی از طرفی دیگر مقاومت شیمیایی و رطوبتی خوبی از خود نشان میدهند
محاسبه هزینه تزریق پالستیک
برای محاسبه تزریق پالستیک فاکتورهای زیادی وجود دارد. از جمله این فاکتورها در نظر گرفتن هزینهی مواد اولیه،
هزینهی ماشین کاری و مدت زمانی است که باید صرف عملیات ساخت شود. منظور از ماشین کاری هزینهای است که
.قرار است صرف ساخت قالب شود
زیرا هر قالب برای جسم خاصی با ابعاد و اشکال مختلفی تولید میشود. هزینهای که صرف تولید قالب میشود با تعداد
.قطعههایی که قرار است تولید شود رابطهی عکس دارد
با توجه به موارد گفته شده می توان فرمولی به شکل زیر ارائه داد: هزینه نهایی تزریق پالستیک = هزینه مواد اولیه )نوع
مواد و حجم مواد مصرفی( + هزینه ساخت قالب + هزینه زمان اختصاص داده شده به کار با توجه به نیروی انسانی یا
ماشینی
اصول طراحی قالب تزریق پالستیک
یکی از واجبات هر کاری رعایت اصول آن است. از آنجایی که پایهی انجام تزریق پالستیک بدون عیب و نقص، طراحی
.یک قالب بدون ایراد است. بنابراین باید یک سری اصول اولیه و مهم رعایت شوند
در نتیجه در ادامه قصد داریم تا اصول طر احی قالب تزریق پالستیک را به صورت کامال خالصه مورد بررسی قرار
دهیم. چرا که برای طراحی صحیح شکل قالب با توجه به قطعهای که قرار است تولید شود، باید موارد زیادی را در نظر
:گرفت. این موارد عبارتند از
در نظر گرفتن نوع دستگاه تزریق پالستیک •
معموال دستگاه های تزریق پالستیک در دو دستهی افقی و عمودی قرار میگیرند. از این رو توجه کردن به این موضوع در
.حین طراحی قالب اهمیت باالیی دارد. چرا که میتواند نوع طراحی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد
در نظر گرفتن محل قالب گیری و تزریق دستگاه •
اینکه قالب قرار است در چه محلی از دستگاه قرار بگیرد و یا تزریق قرار است به چه صورتی و از چه سمتی انجام شود
.تاثیر بسیار باالیی بر طراحی قالب دارد که نباید این موضوع نادیده گرفته شود
در نظر گرفتن نوع انتقال مواد •
معموال دستگاه تزریق پالستیک به دو صورت مارپیچی و یا پیستونی مواد را به درون قالب منتقل میکند. از این رو در
.نظر گرفتن این پارامتر نیز اهمیت باالیی در اصول طراحی قالب تزریق پالستیک دارد
در نظر گرفتن نوع حرکت صفحه متحرک دستگاه •
نکته مهم دیگر در نظر گرفتن نوع حرکت صفحه متحرک دستگاه است. به این صورت که دستگاه تزریق پالستیک به دو
.صورت جکی و یا بازویی حرکت میکنند که در حین طراحی قالب باید در نظر گرفت
سرمایه ی الزم برای شروع کار تزریق پالستیک
یکی از اصلیترین معیارها برای شروع هر کاری برآورد سرمایهی الزم است. سرمایهی الزم برای شروع کار تزریق
پالستیک نیز به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. اصلیترین هزینه در این کار مربوط به خرید دستگاه تزریق پالستیک
.است
ارزانترین دستگاه موجود در بازار قیمتی در حدود ۵۰ میلیون تومان دارد. بعد از آن نوبت به رهن و یا اجاره و اخذ
.امتیازات الزم برای شروع کار میرسد که حداقل هزینه برای این بخش چیزی در حدود ۲۰ میلیون تومان است
تهیه قالب نیز از بایدهای کار است و با توجه به قطعه ای که قصد تولید را دارید تغییر میکند. حداقل هزینه برای این کار
حدود ۳ میلیون تومان است. مواد اولیه استفاده شده نیز با توجه به خواصی که انتظار دارید انتخاب میشوند. چرا که اگر
هدف ساخت قطعهای با استحکام باال باشد،
مواد اولیه ی متفاوتی را نسبت به قطعهای خواهد داشت که ویژگی دیگری را از آن انتظار دارید. در هر صورت
.است که قیمت آن به ازای هر یک کیلو ۴ هزار تومان است polyethylene ارزانترین مادهی اولیه مربوط به
جمع تمامی این هزینه های گفته شده چیزی در حدود ۸۰ میلیون تومان است. البته فراموش نکنید که این رقم با در نظر
.گرفتن حداقل قیمتها محاسبه شد و با توجه به شرایط میتواند بیشتر از این نیز باشد
دستگاه تزریق پالستیک
تا این قسمت در مورد تمامی موضوعات مختلف در مورد روش تزریق پالستیک صحبت کردیم. اما تمامی این کار ها در
صورتی امکانپذیر خواهند بود که به یک دستگاه تزریق پالستیک دسترسی داشته باشیم. در حقیقت اصول و پایه تمامی این
.مراحل دستگاه مخصوص این کار است
دستگاه تزریق پالستیک از دو قسمت اصلی تزریق و قالبگیری تشکیل شده است. به این صورت که هر یک از این دو
قسمت خود از چندین جز تشکیل میشوند. اصلی ترین اجزای بخش تزریق عبارتند از: قسمت مارپیچی، نازل، بخش
.ورودی مواد اولیه، حرارت دهی و گرم کردن مواد اولیه
قالب گیری نیز به بخشی گفته می شود که مواد اولیه در آن شکل نهایی را به خود می گیرند و سپس طبق شرایط خاص
خنک شده و از قالب خارج میشوند. این دستگاه در حین سادگی دارای برخی اجزای حساس میباشد که باید طبق اصول و
.شرایط خاص کار کنند
به عنوان مثال تنظیم دما برای گرم کردن، ذوب کردن پالستیک و سپس ریتم سرد شدن آن باید با دقت باالیی توسط تنطیمات
.دقیق دستگاه انجام شود. پس در واقع دستگاه تزریق پالستیک اساس کار برای انجام تزریق و ایجاد یک قطعهی نهایی است
درآمد حاصل از تزریق پالستیک
از آنجا که تزریق پالستیک صنعتی نوپا است و در شیوههای جدید آن کمتر به محیط زیست آسیب وارد میشود، روز به
.روز بازار کار آن رشد میکند. در حال حاضر درآمد متوسطهی حاصل از تزریق پالستیک ماهانه … تومان است
آیا میتوان تزریق پالستیک را در منزل انجام داد؟
اگر بخواهید این سوال را در یک کلمه جواب بدهیم، جواب آن بله است. ولی شرایط خاصی را طلب میکند. برای اطالع از
جزئیات این کار به مقالهی دیگر ما، »ساخت قالب پالستیک در منزل« که برگرفته از کتاب اسرار ساخت دستگاه ریخته
.گری تزریق پالستیک است، مراجعه کنید
خدمات تزریق پالستیک گروه صنعتی هادی پالستیک
شرکت هادی پالستیک در سال … با انجام پروژههای مربوط به تزریق پالستیک آغاز به کار کرد. هم اکنون گروه صنعتی
هادی پالستیک با دارا بودن … سابقه در ارائهی خدمات تزریق پالستیک به مشتریان خود، به عنوان یکی از برترین
.کشورها در این زمینه محسوب میشود
هادی پالستیک خدمات تزریق پالستیک خود را با بهره گیری از حرفهای ترین افراد در این حیط انجام میدهد؛ گرچه باید
بیان شود که کیفیت متفاوت محصوالت این گروه نسبت به سایر محصوالت موجود در بازار عالوه بر متخصصان خود، به
.علت بهرهمندی از دستگاههای به روزی همچون ….، …. و …. نیز بوده است
از آنجا که هادی پالستیک از مدیریتی قوی و پیشرو برخوردار است؛ همواره در حیطهی خدمات تزریق و سایر خدمات
.وابسته پیشرفت داشته و از این به بعد نیز همین روند را با جرأت و توانمندی بیشتر ادامه خواهد داد
.خدمات تزریق پالستیک گروه هادی پالستیک قابل ارائه به کلیه ی شرکتها، سازمانها، کارخانهها و افراد میباشد
مدیریت گروه صنعتی هادی پالستیک همواره از شنیدن دیدگاه ها و ایده های شما استقبال خواهد کرد و این نه فقط به علت
.تمایل به پیشرفت گروه بلکه جهت پیشرفت کل صنعت تزریق پالستیک و اقتصاد کشورمان است
.ما همواره به شما باالترین کیفیتی و به روز ترین روشها را در خدمات تزریق پالستیک عرضه خواهیم کرد

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments

comments