اکسترودر ماشینی است که به مواد پلیمری ) گرانول ( , نیروی حرکتی و حرارتی وارد ساخته تا
با فشار در انتهای دستگاه از میان یک قالب عبور نموده و محصولی خمیری و یا نواری شکل با
سطح مقطع خاص تولید نماید. اکسترودرها با کاربردهای متنوع بطور گسترده در صنایع پلیمری
مورد استفاده قرار میگیرند. به زبان ساده اکسترودرها همانند چرخگوشت عمل مینمایند مواد
اولیه به صورت گرانول وارد آنها میشود و در حین مخلوط نمودن , مواد اولیه را طبق استاندارد
حرارت میدهد تا در بخش خروجی مواد به صورت خمیر درآیند و آماده قالب گیری باشند.
در خطوط تولید لوله پلی اتیلن ، ماشینهای اکسترودر برای شکل دهی اولیه پلیمرها جهت
عملیات بعدی و نیز برای شکل دادن به محصوالت نهائی مورد استفاده قرار میگیرند.
کلیه این کاربردها باعث میشوند که نیازهای عملی هر کاربرد خاص در اکسترودر طراحی شود
و طیف گستردهی طرحهای موجود ماشینهای اکسترودر نیز منعکس کننده همین مطلب است.
در کارخانه پارس اتیلن کیش جهت تولید لولههای پلی اتیلن از
اکسترودرهای Battenfeld و Cincinati Battenfeld استفاده می گردد. بر روی مارپیچ
مناطقی جهت هدایت خوراک ورودی ) مواد اولیه ( به داخل سیلندر جهت فشرده سازی و تهیه
مذاب یکنواخت و پمپاژ مذاب به داخل دای هد )Die )تعبیه شده است. انرژی گرمایی جهت مذاب
نمودن مواد از طریق چرخش مارپیچ )تنشهای وارده از مارپیچ به مواد اولیه( و المنتهای حرارتی
تأمین می
ً
اطراف سیلندر، تواما شود و جهت کنترل آن از فنهای مخصوص در اطراف المنتها
استفاده شده است.
فرآیند تولید لولههای پلی اتیلن ) لوله تکجداره و لوله دوجداره کاروگیت ( به روش اکستروژن
میباشد که مواد اولیه به صورت گرانول به داخل دستگاه اکسترودر وارد شده و در اثر حرارت ذوب
میشود. سپس مواد ذوب شده به وسیله ماردون )میله مارپیچ( به جلو رانده میشود و پس از
خروج از اکسترودر وارد قالب )Head Die )میشود .
اکسترودر در خط تولید لوله پلی اتیلن
خط تولید لوله پلی اتیلن تکجداره داراری یک اکسترودر اصلی میباشد و برخی از خطوط
داراری یک کواکسترودر ) اکسترودر کوچک ( میباشند. کاربرد کواکسترودر برای تزریق مواد اولیه
رنگی و درج خطهای نشانگر رنگی روی لوله های پلی اتیلنی است. خط تولید لوله دوجداره
کاروگیت از دو اکسترودر اصلی تشکیل شده است که که یکی از آنها مواد الیه بیرونی موجدار و
دیگری مواد الیه داخلی صاف را اکسترود نموده و جهت شکل دهی وارد قال بها میکنند و امکان
اضافه نمودن کواکسترودر بر روی اکسترودرهای خط تولید لوله دوجداره کاروگیت نیز وجود دارد و
نصب این کو اکسترودرها کامال اختیاری است و از الزامات تجهیزات خط تولید نمیباشد ولی باید در
نظر داشت که وجود خطهای نشانگر ممکن است از الزامات استانداردهای تولید انواع لولههای
پلی اتیلنی باشد.
تفاوت اکسترودرها
اکسترودر در کیفیت محصول نهایی تاثیر گذار است و کیفیت و کارکرد مناسب اکسترودر به
عنوان اصلیترین بخش خط تولید لوله پلی اتیلن از اهمیت باالیی برخوردار است.تکنولوژی بکار
رفته, شیوه ی مانیتورینگ و کنترل فرآیند تولید لوله ,کیفیت ماردون , کیفیت قطعات به جهت تولید
مداوم و بدون وقفه با کیفیت یکسان , مصرف بهینه انرژی , مخلوط و خمیر نمودن مناسب مواد
اولیه , فشار و میزان خروج مواد و همچنین میزان و چگونگی حرارت دهی مواد اولیه , خروج ,
فشار و میزان مواد اولیه باید هماهنگ با دیگر تجهیزات خط تولید باشد ؛ موارد ذکر شده تنها
ابتداییترین تفاوتهای اکسترودرها با یکدیگر است.

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments

comments