فرض کنیم ایده ی ساخت یک محصول پالستیکی دارید و تمام کارهای اولیه ی تولید را انجام داده اید. حاال وقت پرداختن به
رنگ است، چون با رنگ میتوانید به قطعه ی تولیدی خود جان ببخشید. به نظرتان کار ساده ای میرسد، نه؟ اما حقیقت این
است که آنقدرها هم ساده نیست. چند نکته هست که باید در مورد ترکیب رنگ ها در تزریق پالستیک بدانید وگرنه این
.امکان وجود دارد که نتیجه ی کار برایتان نا امید کننده باشد
اگر اطالعات الزم در مورد چگونگی اضافه کردن رنگ در تزریق پالستیک و ترکیب رنگ ها داش ته باشید، هم در وقت و
.پول صرفه جویی میکنید، هم وقتی محصولتان تولید شد، نا امید و سرخورده نمیشوید
راه های آماده کردن رنگ برای تزریق پالستیک
:قبل از اینکه به چگونگی اضافه کردن رنگ در تزریق پالستیک فکر کنید، باید رنگ را به روش های زیر آماده کنید
رنگ های تر کیبی
اولین روش آماده سازی رنگ، رنگ های ترکیبی نام دارد که به آن پیش ترکیب هم میگویند. رنگهای ترکیبی را تامین کننده
ی رزین میسازد. روش کار به این صورت است که پیگمنت ها و مواد خام با هم ترکیب میشوند تا حبه ها یا ساچمه های
.پالستیکی رنگی تولید شوند
این ساچمه ها آماده اند و میتوان آنها را به قالب تزریق کرد. تولیدکنندگان میتوانند رنگ های متداول را به سرعت بسازند و
حتی ممکن است که آن را در انبار داشته باشند. اگر رنگی سفارشی در نظر دارید، میتوانید به تامین کننده ی رزین سفارش
دهید، اما معموالً تنی داشته باشید وگرنه برای مقادیر کم از لحاظ قیمتی برایتان به صرفه نخواهد باید حداقل سفارشی یک
.بود
مستربچ
مستربچ عبارت است از ترکیب یک نوع پودر و یک ماده ترموپالستیک. رنگ های مستربچ را نیز تامین کنندهی رزین
میسازد. مستربچ را میتوان به رنگهای استاندارد یا سفارشی تهیه کرد، اما این حبه ها یا ساچمه های پالستیکی پیگمنت های
.سنگینی دارند، 50 درصد رنگ و 50 درصد رزین
مستربچ به همان شکل موجود قابل اضافه کردن به تزریق پالستیک نیستند، بلکه باید با پالستیک رنگنشده ترکیب شود تا
به نسبت 2 درصد رنگ در مقابل کل حجم برسد. برای حداقل سفارش یک تن، این مستربچ 20 تن پالستیک قابل ریخته
.گری میشود؛ بنابراین فقط زمانی منطقی است که قصد داشته باشید قطعه ی نهایی را در مقادیر خیلی زیاد تولید کنید
رنگ آمیزی حالل
در این روش یک روغن پیگمنتی یا رنگی با یک حالل ترکیب میشود. این حالل قبل از تزریق به طور کامل روی حبه های
.بدون رنگ پاشیده میشود. در این روش، نسبت رنگ به پالستیک چندان قابل کنترل نیست
ترکیب پیگمنت خشک
با حبههای پالستیک ترکیب میشود. نسبت ترکیب
روش آخر ساده است. در این روش پودر رنگ یا پیگمنت خشک مستقیماً
باید 2 درصد رنگ به کل حجم باشد. حبه های پالستیک باید قبل از افزودن پیگمنتها خشک باشند. این ترکیب کردن نیز
تقریبی است. بیشتر رنگ های خشک به حبه های پالستیک می چسبند )این همان چیزی است که شما میخواهید( اما مقداری
.نیز به دیواره های ظرف و لوله های مربوط خواهند چسبید، بنابراین از غلظت رنگ کاسته خواهد شد
وقتی ترکیب از ظرف خارج شود، رطوبت هوا نیز جذب آن خواهد شد. با همه ی این توضیحات، برای حجم های کوچک
از یک رنگ سفارشی، این شیوه به صرفه است. اما این را نیز در نظر بگیرید که متغیرهای زیادی میتوانند باعث شوند که
.دقیقا بینید به سودی که میکنید میارزد یا نه ً رنگ مورد نظر خود را نگیرید؛ باید ب
تغییر رنگ
یکی از مشکالتی که میتوان انتظار داشت در مبحث رنگ در تزریق پالستیک پیش آید، به دست نیامدن رنگ مورد نظر یا
.تغییر رنگ است. در تغییر رنگ، رنگ قطعه در کلیه سطح ها یکنواخت نبوده یا با رنگ نمونه های اولیه منطبق نیست
:تغییر رنگ به دالیل مختلفی ممکن است رخ دهد
.رنگ به صورت مناسب ترکیب نشده است –
.جنس رنگ با جنس مواد اولیه ی مورد استفاده سازگار نباشد –
.به سیلندر، حرارت بیش از حد وارد شده است –
.فشار وارد شده در حین فرایند تزریق بیش از حد بوده که خود این فشار باعث ایجاد حرارت بیشتر شده است –
.هوا به دام افتاده و نتوانسته خارج شود –
:برای اینکه رنگ دلخواهتان را به دست آورید و تغییر رنگ کارتان را خراب نکند، موارد زیر را رعایت کنید
.مواد در بخش ترکیب رنگ به صورت صحیح و با دقت ترکیب شوند. توصیه میشود از میکسر استفاده کنید –
.به دمای المنت های سیلندر توجه کنید و در صورت لزوم آن را کاهش دهید –
.به دمای المنت نازل دقت کنید و در صورت لزوم آن را کاهش دهید –
.قالب را به دستگاهی با ظرفیت تزریق پایینتر منتقل کنید –
.فشار تزریق را کاهش دهید. همچنین فشار نگهداری و بارگیری را کم کنید –
.شیارهای خروج هوا را تمیز کنید و اگر شیار وجود ندارد، شیار ایجاد کنید –

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments

comments